ข้อมูล eBook

ชื่อ: ๑๐๐ อมตะธรรม นำคนธรรมดาเป็น “ยอดคน” ที่แท้จริง

ผู้แต่ง: ธรรมะปัญโญ

สำนักพิมพ์: Happy Book

หมวดหลัก: ศาสนาและปรัชญา

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

เมตตาธรรม อมตะคำสอนของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก องค์ที่ 19ที่จะนำพาทุกคนไปสู่ความสุข สมบูรณ์ สว่าง มีคุณค่าที่ได้เกิดมาในชาตินี้