ข้อมูล eBook

ชื่อ: โคตรเซียน ฟิสิกส์โควตา เล่ม 2

สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น

หมวดหลัก: กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

หนังสือ "โคตรเซียน ฟิสิกส์โควตา เล่ม 2" มีเนื้อหาต่อจากหนังสือ "โคตรเซียน ฟิสิกส์โควตา เล่ม 1" โดยมีรูปแบบเหมือนกัน กล่าวคือ เป็นรูปแบบของหนังสือฟิสิกส์แนวใหม่ ประกอบด้วย แนวโจทย์ข้อสอบโควตามหาวิทยาลัยชั้นนำในส่วนภูมิภาค รวมทั้งมีโจทย์ตัวอย่างข้อสอบจากสถาบันชั้นนำที่มีชื่อเสียง สอดคล้องเนื้อหาอย่างครบถ้วนกับหัวข้อในวิชาฟิสิกส์ของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า โดยเฉลยข้อสอบด้วยแนวเทคนิคโดยวิธีคิดแบบพื้นฐาน และวิธีคิดลัด อย่างเข้าใจง่ายหลากหลายวิธี พร้อมทั้งแบบทดสอบฝึกฝน เพื่อให้นักเรียนเกิดความชำนาญและช่ำชองในการทำข้อสอบได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว